A A A
est|rus

MASSAAŽI ERIALA BAASKURSUS 2023

Koolitusasutus: Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ)
Reg.nr. 80067596
Aadress: Tondi 8a Tallinn 11313
Õppekava nimetus MASSAAŽI ERIALA BAASKURSUS
Kinnitatud: 22.12.2020
1. Õppekava rühm Teraapia ja taastusravi
2.Õppekava koostamise alus Kutsestandard “Massöör tase 5”
3. Õppe alustamise tingimused. Keskharidusega erivajadusega inimesed, kes vajavad tööga hõivatuse saavutamiseks ümberõpet. Mittetäieliku massööri kursuse läbinud inimesed ja uue eriala omandajad. Erivajadusega inimesed, kes on eelnevalt läbinud esmatasandi rehabilitatsiooni ja kutsenõustamise lühikursuse ning  tulevad igapäevaeluga hästi toime.
4. Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinul on oskused, teadmised, hoiakud, väärtused töötamiseks massöörina. Valmisolek  klienditeeninduseks,  keerukate juhtumipõhiste, uute ja loovate    lahenduste leidmiseks  klientide terviseprobleemidele. Valmidus asuda tööle avatud tööturul massaažiteenuseid osutavates ettevõtetes või  pakkuda teenust eraettevõtjana. Valmidus osaleda erialastel täiendkoolitustel ning sooritada “massöör 5” kutseeksam.
5 Õpiväljundid: • Kursuse lõpuks teeb õppija massaaži, kasutades teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, lähtub anamneesil põhineval koostatud massaaži kaval. Arvestades kliendi  näidustusi, vastunäidustusi ootusi ja massaažiseansi eesmärki.
6. Sihtgrupp Inimesed, kes oma erivajaduse tõttu on kaotanud töö ning soovivad ümberõppe kaudu saavutada tööga hõivatuse.
Erivajadusega inimesed, kes soovivad omandada baaskursusel massööri eriala ja peale koolituse läbimist asuda tööle massöörina.  
7. Ainete loend: • Ettevõtluse alused ja karjääri planeerimine;
• Tööohutus ja töötervishoid;
• Suhtlemispsühholoogia ja klienditeeninduse põhialused, kutse- eetika;

Anatoomia ja füsioloogia;
Haigused ja patoloogiad;
Ravimiõpetuse alused;
Kliendiseisundi hindamine ja anamneesi kogumine;
Massaaži põhialused ja ergonoomika;
Klassikaline massaaž;
Hiina massaaž;
Idamaade meditsiini filosoofilised alused;
On-site toolimassaaž;
Spordimassaaž;
Segmentmassaaž;
Refleksoteraapia;
Laste massaaž;
Situatsioonipõhised massaažiülesanded;
Erialane Eesti keel;
Erinevate massaažiliikide praktika.
  Kursusele registreerimine toimub osaleja sooviavalduse alusel.

8.Õppe maht (akadeemilist tundi) ja ülesehitus:       286
 
    200
 
                  514                                                     1000
 
Teoreetiline õpe Iseseisev töö   Praktiline õpe õppejõu juhendamisel Kokku
 9.Õppekeskkond  Koolitus viiakse läbi EPMÜ Koolituskeskuses aadressil Tondi 8a Tallinnas.
Õppekavale vastava koolituse korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kirjeldatud  kvaliteedipõhimõtetest.
☒ Tagatakse nägemispuudega inimestele ligipääsetavus ja puudespetsiifikale kohandatud osalustingimused
☒ Koolituskoht võimaldab jagunemist grupitöödeks erinevatesse ruumidesse või ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi, gruppidesse)
☒ Ruumis on pabertahvel ja markerid (vajadusel)
☒ Kasutatakse suurendatud ja “või audioformaadis õppematerjale;
Kasutatakse kombitavaid õppevahendeid
Praktilise töö läbimiseks on õppeklassis massaažilauad, on-site toolid ja massaažimatid.
Koolituse õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt ja audiofailidena, et neid oleks võimalik arvutis ekraanilugemis programmi toel lugeda ja kuulata. Vajadusel suurendatakse paberkandjal õppematerjale osaleja nägemisjäägile vastavalt.
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 8inimest ning maksimaalne suurus 12inimest. 
10.Õppevahendid osaleja jaoks Koolitusel osalemiseks on vajalik:
☒ arvuti kasutamise oskus ja võimalused väljaspool koolituskeskkonda arvutit kasutada;
Individuaalsed suurendus- ja konspekteerimisvahendid.
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
☒ Digitaalselt õppematerjalid.
☒ Paberkandjal töölehti koolitusel kohapeal ei kasutata.
11.Õppeprotsessi kirjeldus ☒ Õppekava on üks tervik
Osalejad võivad kasutada kooskõlastatult koolitajaga koolitusel konspekteerimiseks isiklikke salvestusvahendeid.
12.Õppemeetodid 1. Aktiivne loeng,  praktilised harjutused, kliendi- ja haigusjuhtumite arutelus osalemine, ülesannete lahendamine, rühmatöö, disskussioon, analüüs, seminar, meeskonnatöö. Iseseisev ja juhendamisel praktikum.
2. Iseseisev töö:Mõttega lugemine, meelde jätmine ja õpitu analüüsimine. Praktiline töö, õpimapi, referaadi või kursusetöö või juhtumi analüüsi koostamine  
13.Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused Rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs, test.
☒ Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)
☒  Eristav hindamine  (hinded A-E)
Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös  80% ulatuses, praktikumi läbimine täies mahus ning kirjalike tööde esitamine. Klassikalise massaaži praktiline eksam.
14.Õppematerjalide loend Aineõpetaja poolt ettevalmistatud konspekt, töövihik.
„Klassikalise massaaži õpik” M. Ilves, L. Rannama, M. Müür, A. K. Kartau, Tallinn 2012;
“Traditsiooniline ja mittetraditsiooniline massaaž “ autor A. M. Tjurin;
“Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; http://www.keskkonnaamet.ee
 
15.Väljastatavad dokumendid Täiendõppe läbimise tunnistus 
16.Koolitajad Andrei Kipper, Jelena Pälling, Jelena Parfjonova, Aare Uustal, Janne Jerva, Lilli Gross
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310