A A A
est|rus

ÕPPE KVALITEEDI TAGAMINE

EPMÜ koolituskeskuses koostatud õppekavad arvestavad nägemispuudega inimese erivajadusi õppeprotsessis osalemisel.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalis, täienduskoolituse standardist, klientide erivajadustest ja soovidest ja koolitajate ettepanekutest ja tagasisidest.
3.2. Kooli õppekavades sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4Õppijatele antakse kursuse õppekava, kus on kirjeldatud õppe sisu ja selle läbimise ajakava, õppekirjanduse loetelu jms.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310